Betalingsvoorwaarden ereloonfactuur

De factuur moet betaald worden binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum en dit door overschrijving op rekeningnummer van de beroepsbeoefenaar.

Alle betwistingen over de gevorderde bedragen moeten schriftelijk aan de beroepsbeoefenaar geprotesteerd worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf factuurdatum.

Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op gelijk aan 10 % bruto per jaar en wordt het openstaand saldo (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) verhoogd met een forfaitair bedrag van 10% ten titel van schadevergoeding met een min. van 250 euro en een max. van 2500 euro.

In geval van niet betaling van bedragen die verschuldigd zijn behoudt de beroepsbeoefenaar zich het recht voor 15 dagen na een per post aangetekend schrijven zijn prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is betaald.

Alle geschillen die mochten rijzen omtrent de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde.