Verhoging belastingvrije som voor zorgbehoevende personen van minstens 65 jaar oud

Belastingplichtigen hebben in hun personenbelasting recht op een verhoging van hun belastingvrije som, zo ascendenten of zijverwanten (ouders, broers, zussen,…) tot en met de tweede graad van minstens 65 jaar deel uitmaken van hun gezin (oude regeling).

Verhoging belastingvrije som voor zorgbehoevende personen van minstens 65 jaar oud

Belastingplichtigen hebben in hun personenbelasting recht op een verhoging van hun belastingvrije som, zo ascendenten of zijverwanten (ouders, broers, zussen,…) tot en met de tweede graad van minstens 65 jaar deel uitmaken van hun gezin (oude regeling). De Programmawet van 20 december 2020 heeft o.m. bepaald dat de verhoging enkel nog wordt toegekend wanneer de ascendent of zijverwant zorgbehoevend is (nieuwe regeling).

De aanpassing geldt vanaf inkomstenjaar 2021/aanslagjaar 2022, maar in circulaire 2021/C/82 dd. 03.09.2021 is een overgangsregeling uitgewerkt op grond waarvan een ascendent of een zijverwant die voor het aanslagjaar 2021 in aanmerking komt voor de verhoging van de belastingvrije som, ook voor de aanslagjaren 2022 tot 2025 daarop aanspraak kan maken conform de oude regeling - zonder dat de persoon in kwestie dus zorgbehoevend moet zijn - tenzij de nieuwe regeling voordeliger is.