Nanny op kosten van vennootschap aftrekbaar volgens Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB)

Een vennootschap wil via een uitzendkantoor een nanny halftijds in dienst nemen en die kosteloos ter beschikking stellen van haar bestuurder.

Nanny op kosten van vennootschap aftrekbaar volgens Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB)

Een vennootschap wil via een uitzendkantoor een nanny halftijds in dienst nemen en die kosteloos ter beschikking stellen van haar bestuurder. De vennootschap sluit daarvoor een overeenkomst met een uitzendkantoor. De vennootschap wil op voorafhand rechtszekerheid bekomen en aan de DVB werd de vraag gesteld of de kosten voor het inhuren van de nanny voor de vennootschap fiscaal aftrekbaar zijn.

De DVB antwoordt hierop in haar beslissing nr. 2020.1336 d.d. 30.06.2020 positief, maar stelt een aantal voorwaarden. Zo is vereist dat de nanny ingeschakeld wordt in het economisch belang van de vennootschap. Als de bestuurder m.a.w. gedwongen wordt om minder tijd in haar vennootschap te investeren om voor de kinderen te zorgen, dan zou dit tot een daling van inkomsten voor de vennootschap kunnen leiden. In dat opzicht mag de nanny alleen tewerkgesteld worden op normale werkdagen en tijdens de normale werkuren. Wat normaal is, hangt af van de sector waarin de vennootschap actief is. Wordt de nanny uitzonderlijk toch buiten de normale werkuren ingezet, dan moet de bestuurder dit kunnen verantwoorden op basis van schriftelijke bewijsstukken. Voor de bestuurder zelf is de terbeschikkingstelling van de nanny daarenboven een privé belastbaar voordeel welke volgens DVB forfaitair mag begroot worden volgens het forfait voor dienstboden en huispersoneel, zijnde € 5.950 per jaar.